Detroit Electric SP:01
路試電.棍.跑

Posted 28/05/17


SP:01好新奇,電動跑車還有棍波玩,究竟會否死火呢?會不會五波都起到步呢?TG編輯第一次試,居然覺得自己是新牌仔?好多問題,一次過解答你。