MW 320iA Gran Turismo 如果以實用空間來看,3 GT的車廂實用率真的要比好多香港地產商還要老實,直情好似賣大包式的空間大販賣。 先同你做個心理測試。 問題一:你到超級市場,見到什麼特惠庄、加大庄的牙膏、花生油、廁紙,你的反應係──A) 二話不說立即入貨;B) 立即計計每件每克每毫升幾多錢;C) 望都唔望,繼續走去買你要買的東西。 問題二:你部車正要入油,假如眼前有三間油站,各有優惠,一間係中石化,減2元;一間係Esso,可以儲積分,夠分有米、月餅換,只係減1.2元;另一間係Shell,只係減1.5元,乜都無。你的反應係──A) 二話不說衝入中石油打爆油缸,立即折現;B) 選用Esso,積下分,計計自己中秋前是否可以換月餅;C) 慢慢駛入Shell,因為你用慣了。 如果你全部選A,你好應該立即帶埋訂金去睇睇寶馬3系GT;如果你全部揀B,也應該去睇睇這部車,但不用帶備訂金;如果你全選了C,3系GT多數同你唔多夾。其實,打從5 GT推出,大家都爆頭,點解BMW會造出這樣的車,除了是因為高深莫測的市場微分學之外,就是消費心理學的博士級學生才會懂。3系推出GT,這對我們這等一直是3系擁躉的人來說,簡直晴天霹靂。當然,你喜歡3系的房車、3系的coupe、3系的旅行車,你可以照樣幫襯,其實廠方造出得3 GT,背後總是有原因,這款車是給另一種人的。